आठ दिनपछि अवरुद्ध सडक सञ्चालन

साझेदारी दैनिक
साझेदारी दैनिक 292 पाठक संख्या
2 मिनेट पढ्न लाग्ने समय
w'nfDd] d'lUng ;8s lrtjgsf] gf/fo0fu9–d'lUng ;8sdf w'nf] p8fpFb} uGtJotkm{ u}/x]sf ;jf/L;fwg . oxfF w'nf]n] ;jf/L ;~rfngdf sl7gfO{ x'Fb} cfPsf] 5 . tl:a/ M gf/fo0f 9'+ufgf, /Tggu/-lrtjg_, /f;;
समाचार शेयर गर्नुहोस
Leave a review